Zaburzenia przed pojawieniem się człowieka

Na przykład odległość między Nową Funlandią (Ka zio nada) a Irlandią wynosi 2400 km, a pomiary dokonane metodą izotopów promieniotwórczych wykazują że czas rozdzielania sią tych lądów przypada na wczesny pliocen, około 15 milionów lat temu. Szybkość przesuwania się kontynentów wynosi więc około 15-20 cm rocznie. Ostatnie procesy górotwórcze miały miejsce ok. 30 milionów lat temu: tak więc rozszczepienie atlantyckie i utworzenie się pasma górskiego wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej należałoby przypisać albo wydarzeniom wcześniejszym niż wypiętrzenia ziemskie w czasach mioeenu, albo ich spóźnionym skutkom. W żadnym przypadku nie można jednak przyjąć jako rzecz pewną, że skały promieniotwórcze, pochodzące z wczesnego pliocenu, są najstarszymi skałami w Nowej Fundlandii i w zachodnich częściach Irlandii. Również czas tych okresów pozostaje jak najbardziej i wyłącznie przypuszczeniem. Poza tym szybkość 15-20 cm rocznie jest znacznie większa, niż szybkość wymierzona dla innych kontynentów i należy ją zmniejszyć co najmniej do połowy, w wyniku czego okres czasu podwoiłby się do 30 000 000 lat i przesunąłby całe wydarzenie w głąb epoki mioeenu. Byłoby to bardziej zadowalające, gdyż możliwe jest, że to właśnie w okresie alpejskim powstało pierwotne rozszczepianie się tych dwóch mas lądu.

Aczkolwiek te główne zaburzenia wydarzyły się miliony lat przed pojawieniem się człowieka, ich następstwa dały się odczuć w epoce plejstocenu i holoce- nu, gdy człowiek już żył na Ziemi. Zarówno ostatnia epoka lodowcowa obejmująca kilka faz zlodowacenia, jak i ciągły ruch mas lądu, wywarł wpływ na klimat i środowisko czasów obecnych. Wyspy Brytyjskie stale nachylają się ku dołowi wzdłuż wschodnich i południowych brzegów, wznoszą zaś wzdłuż brzegów północnych i zachodnich – Hornsea, na wschodnim wyżu brzeżu Yorkshire traci linię brzegu w tempie kilku metrów rocznie, podczas gdy od Southport na zachodnim brzegu morze stale się cofa. Poza tym ustąpienie ostatniego zlodowacenia spowodowało’, że dziś klimat stopniowo się polepsza, a równocześnie następuje powolny odwrót lodu z Grenlandii i napływ do Kanału Angielskiego fauny ciepłych mórz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>