Na XXII Zjeździe KPZR – kontynuacja

W czasie przemówienia Polańskiego Woroszyłow zachowywał się bardzo nerwowo. Wstawał, siadał, wreszcie rzucił ze złością jakiś notatnik i wyszedł z sali. Jednak następnego dnia znów siedział na zjeździe i wysłuchiwał przemówień, w których wymieniano często również jego nazwisko. Na przykład Aleksandr Szelepin, który w 1961 r. zajmował stanowisko przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, powiedział między innymi o Woroszy- łowie:

,,W przededniu rozstrzelania Jakir zwrócił się do Woroszyłowa z następującym listem: DO K. J. Woroszyłowa. Przez pamięć na moją dotychczasową wieloletnią uczciwą pracę w Armii Czerwonej proszę was, abyście polecili komuś zaopiekować się moją rodziną i pomogli jej bezradnej i absolutnie niewinnej…

I oto na liście człowieka, z którym przez wiele lat razem pracował i o którym doskonale wiedział, że ten niejednokrotnie patrzył śmierci w oczy w obronie władzy radzieckiej, Woroszyłow napisał rezolucję: Wątpię w uczciwość człowieka pozbawionego w ogóle czci. K. Woroszyłow. 10 czerwca 1937 roku”.

Wielu delegatów domagało się wykluczenia przywódców grupy antypartyjnej z partii. Na 19 posiedzeniu zjazdu, 27 października 1961 r., odczytano jednak oświadczenie Woroszyłowa skierowane do XXII Zjazdu KPZR. W oświadczeniu tym autor stwierdzał, że wprawdzie poparł w czerwcu 1957 r. błędne i szkodliwe wystąpienia grupy antypartyjnej, lecz nie miał rzekomo najmniejszego pojęcia o jej frakcyjnej działalności. Woroszyłow pisał:

„Uświadamiając sobie w pełni tę olbrzymią szkodę, jaką mogła przynieść naszej partii i naszemu krajowi antypartyjna grupa Moło- towa, Kaganowicza, Malenkowa i innych, zdecydowanie potępiam ich frakcyjną działalność zmierzającą do tego, by zawrócić partię z leninowskiej drogi. W pełni zdaję sobie sprawę z poważnego błędu popełnionego przeze mnie, gdy popierałem szkodliwe wystąpienia członków antypartyjnej grupy”. Na temat swojego udziału w stalinowskich represjach Woroszyłow oświadczył:

„W pełni aprobuję olbrzymią pracę dokonaną przez partię w celu przywrócenia leninowskich norm życia partyjnego i zlikwidowania następstw pogwałcenia rewolucyjnej praworządności w okresie kultu jednostki i ubolewam głęboko, że w tej sytuacji dopuściłem się błędów”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>