XIX Zjazd KPZR

Nie ma potrzeby szczegółowo omawiać treści referatu sprawozdawczego wygłoszonego przez Malenkowa na XIX zjeździe partii. Schemat tego referatu można było łatwo naszkicować wcześniej. Malenkow nie mówił o wypadkach poprzedzających

Wojnę Narodową ani o samej wojnie, mimo że te właśnie wydarzenia były najważniejsze w okresie między XVIII I XIX zjazdami partii. Pierwszy rozdział referatu poświęcił kwestii osłabienia światowego systemu kapitalistycznego w wyniku wojny i zaostrzeniu sytuacji międzynarodowej, którego przejawami były tocząca się wojna w Korei oraz „zimna wojna” pomiędzy dwoma światowymi systemami.

Wiele czasu zajęła mówcy charakterystyka różnych aspektów walki o pokój, jak również stosunków ZSRR z zaprzyjaźnionymi krajami. Malenkow wskazał na sukcesy przemysłu, który na początku lat pięćdziesiątych przekroczył dwukrotnie poziom przedwojenny pod względem produkcji globalnej. Nakreślił skrajnie upiększony obraz stanu radzieckiego rolnictwa. Przytoczył na przykład bardzo zawyżone, nie odpowiadające rzeczywistości liczby dotyczące zbiorów zbóż i oświadczył, wywołując burzę oklasków, że „…problem zbożowy, uważany dawniej za najostrzejszy i najpoważniejszy, zo- stał pomyślnie rozwiązany, rozwiązany ostatecznie i raz na zawsze”.

Nie minęły dwa lata i stwierdzono, że w kraju panuje ostry deficyt zbóż, że rolnictwo przeżywa ciężki kryzys i że liczby, które przytaczał Malenkow w referacie, były sfałszowane. Jak wiadomo, problem zbożowy nie został w Związku Radzieckim rozwiązany do tej pory, jest nadal „ostry i poważny” również w latach osiemdziesiątych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>