Wytwarzanie rzeczy

Istnieje kilka różnych metod posługiwania się danymi tego rodzaju. Przyjęta tutaj przedstawia się następująco: przy założeniu, że wszystkie oceny są jednakowe, suma iloczynów dwóch kolumn (M X N) dla każdego z przedmiotów stanowi ogólną sumę jednakowych ocen przypisanych danemu przedmiotowi. Ogólna liczba T uczestników, którzy dokonali tych ocen, podana jest jako suma w drugiej kolumnie (N) u dołu. Dlatego też wskaźnik tych dwóch podsumowań daje przeciętną ocenę przedmiotu lub ocenę, która najlepiej reprezentuje przeciętną opinię odnośnie wartości przedmiotu ocenianego według jego złożoności i wiedzy koniecznej do jego wyprodukowania. Te optymalne oceny A są obliczone i odnotowane u podstawy kolumn. W wielu przypadkach odpowiadają one bardzo ściśle szczytowym ocenom największej grupy osób. Oceny te, z których wynika przeciętna lub optymalna wartość, uwidocznione są w kolumnie C4 na tabeli IV (s. 203). Ogólny kierunek wielkości liczb po chronologicznym uszeregowaniu przedmiotów jest zdumiewająco podobny do liczb dotyczących innych kryteriów kulturowych.

Wyjątkiem wydaje się być tkanina wełniana tkana na krośnie. Najwyraźniej według optymalnej opinii przędzenie wełny, sporządzenie warsztatu tkackiego i tkanie odzieży stanowiło proces bardziej skomplikowany i wymagający większej wiedzy niż wytapianie żelaza, wykuwanie mieczy i wykonywanie prac związanych ze zdobieniem pochwy emalią.

Czas (oś odciętych) odpowiadający tym osiom rzędnych zostanie omówiony w następnym rozdziale, już teraz jednak można stwierdzić, że przy wyborze 16 przedmiotów kierowano się tym, aby każda z 8 par przedmiotów reprezentowała poszczególne okresy kulturowe, a więc: starszy paleolit, środkowy paleolit, młodszy paleolit, neolit, epoka brązu, wczesna epoka żelaza, epoka nowożytna i teraźniejszość. Wszystkie te okresy oczywiście odpowiadają tym, z których zaczerpnięto dane do tabeli III. Rozmaite przedmioty podane na s. 197 i 198, służą jedynie celom szacunkowym. Z wyjątkiem sztyletu z brązu i wyrobów tkanych, obliczone wartości osi rzędnych dla danej pary przedmiotów nie różnią się specjalnie między sobą- Już sam ten fakt napawa pewnym zaufaniem do ostatecznych wyników przeprowadzonego doświadczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>