Woroszyłow – zawodowy rewolucjonista

Rewolucja 1905 r. poruszyła robotnicze Zagłębie Donieckie. W Ługańsku Woroszyłow stanął na czele nie tylko bolszewickiego komitetu miejskiego, ale i Rady Delegatów Robotniczych. Pod jego kierownictwem przebiegały strajki i demonstracje robotników ługańskich. Aresztowany w 1905 r. Woroszyłow został na żądanie wielotysięcznej manifestacji zwolniony za poręczeniem.

Na początku 1906 r. socjaldemokraci ługańscy wybrali go na delegata na IV Zjazd SDPRR. W drodze do Sztokholmu spędził kilka tygodni w Petersburgu. Tam zetknął się po raz pierwszy z Leninem. Spotkał się również i zaprzyjaźnił ze Stalinem, znanym w kołach socjaldemokratycznych jeszcze pod iminiem Koba oraz pod pseudonimem partyjnym Iwanowicz. Woroszyłow miał pseudonim Wołodia lub Wołodin.

Udział w obradach Zjazdu Sztokholmskiego Woroszyłow połączył z zakupami broni dla grup bojowych robotników ługańskich. Zorganizował kilka jej przerzutów z Finlandii. Przy jego pomocy urządzona została w Ługańsku nielegalna drukarnia i zaczęła się ukazywać pod jego redakcją lokalna gazeta bolszewicka „Donieckij kołokoł”.

W 1907 r. wyjechał do Londynu na V Zjazd SDPRR. Na zjazdach partii zawarł znajomość z większością czołowych działaczy bolszewickich owego okresu. Szczególnie bliskie stosunki połączyły go z Michaiłem Frunze i Michaiłem Kalininem. W 1907 r. Klim spotkał Jekatierinę Gorbman, która została wkrótce jego żoną.

Na londyńskim zjeździe partii Woroszyłow spotkał się ponownie ze Stalinem, który przybył do Londynu z głosem doradczym i cieszył się mniejszym zainteresowaniem delegatów niż ługanski ślusarz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>