Woroszylow i rok nowych rewolucji

W decydujących dniach lutego Woroszyłow tkwił w centrum manifestacji robotniczych. Już na początku roku nawiązał kontakt z niektórymi żołnierzami z Pułku Izmajłowskiego. Teraz rozszerzał stosunki w garnizonie. Żołnierze z tego pułku wybrali go do Rady Piotrogrodzkiej. Woroszyłow był jednak potrzebny w Ługańsku i za zgodą kierownictwa partii powrócił do Zagłębia Donieckiego, gdzie został wybrany na przewodniczącego komitetu miejskiego partii.

Rewolucja lutowa przyniosła swobodę działania wszystkim partiom i grupom politycznym w Rosji. Jeśli uwzględnić rozmaite organizacje nacjonalistyczne, w samym Ługańsku działało piętnaście różnych partii. Jednak bolszewicy stawali się tam szybko najsilniejszą organizacją rewolucyjną. W końcu lipca ługańska organizacja bolszewików liczyła już ponad 2500 członków. Woroszyłow reprezentował Ługańsk również na VI zjeździe partii, który obrał kurs na powstanie zbrojne. W Ługańsku obeszło się jednak bez powstania.

Już w sierpniu bolszewicy odnieśli zwycięstwo w wyborach do dumy miejskiej, której przewodniczącym został Woroszyłow. W dniach buntu Korniłowa w Ługańsku powstało kilka oddziałów Gwardii Czerwonej. A we wrześniu, w nowych wyborach do Rad, bolszewicy zdobyli dwie trzecie ogółu mandatów. Do stanowiska głowy miasta Woroszyłowowi doszła funkcja przewodniczącego Rady. Bolszewicka organizacja Ługańska przejęła władzę w mieście nie tylko faktycznie, ale i formalnie.

Woroszyłow nie pojechał na II Ogólnorosyjski Zjazd Rad, zbyt wiele spraw absorbowało go w mieście. Z ramienia Ługańska w forum tym uczestniczyło dwoje innych bolszewików. Mimo to w skład Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego zjazd wybrał zaocznie Woroszyłowa.

Dopiero w grudniu 1917 roku Woroszyłow, wybrany do Konstytuanty, wyjechał do Piotrogrodu, wziął udział w obradach III Zjazdu Rad i został ponownie członkiem Centralnego Komitetu Wykonawczego. Na prośbę Feliksa Dzierżyńskiego wszedł do pierwszego składu WCzK.

Pobyt Woroszyłowa w stolicy przeciągał się w związku z wykonywaniem wielu poleceń Komitetu Centralnego partii oraz Rady Komisarzy Ludowych RFSRR. Na przykład w jednej z uchwał Rady Komisarzy Ludowych czytamy: ,,Zlecić towarzyszowi Woroszyłowowi likwidację byłego urzędu piotrogrodzkiego gubernatora miasta zgodnie z planem towarzysza Dzierżyńskiego i organizację specjalnego organu w celu utrzymania spokoju i porządku w Piotrogrodzie. Do pomocy w tej sprawie utworzyć trzyosobową komisję… Powierzyć organizację tej komisji towarzyszowi Woroszyłowowi”,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>