Władimir Jermiłow i jego książka

Malenkow wysilił się nawet na sformułowanie pewnych definicji teoretycznych. Poświęcił na przykład kilka minut na „marksistowsko-leninowskie” zdefiniowanie pojęcia „typowości”. „Typowość – oświadczył – odpowiada istocie danego zjawiska społeczno- -historycznego, nie jest zaś po prostu zjawiskiem najbardziej rozpowszechnionym, najczęściej się powtarzającym, powszednim”.

Krytyk i literaturoznawca, Władimir Jermiłow, napisał w drugim wydaniu książki o Gogolu, że wypowiedzi towarzysza Malenkowa o typowości mają walor pierwszorzędnego odkrycia naukowego. Stwierdzał między innymi:

„Dla rozwiązania wielu ważnych kwestii estetyki marksistowsko-leninowskiej, teorii realizmu socjalistycznego niezmiernie istotne znaczenie mają znakomite z punktu widzenia nowatorstwa, ścisłości naukowej i wnikliwości spojrzenia na sztukę sformułowania referatu Gieorgija Malenkowa dotyczące stosunku między typo- wością i przerysowaniem, wyostrzaniem obrazu artystycznego. Rozważania o tym, że typowe nie sprowadza się bynajmniej do szerokiego rozpowszechnienia, powszedności, że najistotniejsza w pojęciu typowego jest zgodność z istotą danego zjawiska społeczno- -historycznego, że typowe nie wyklucza bynajmniej świadomej przesady, wyostrzenia obrazu, rozważania te zawierają niezwykle inspirującą siłę dla artysty. Apelują do naszych artystów o umiejętność poszukiwania tego, co najważniejsze, rozstrzygające w każdym danym zjawisku, wybierania z nieskończonej mnogości warunków, szczegółów, w które życie jest niewyczerpanie bogate, być może zaledwie jednego szczegółu, lecz wyrażającego istotę zjawiska. Powyższe sformułowania referatu Gieorgija Malenkowa wzywają zarazem artystów do odwagi twórczej, rozmachu, bogactwa i różnorodności artystycznych sposobów wnikania w istotę naszej rzeczywistości, form i środków artystycznych wyrażania tego, co typowe”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>