Wkroczenie na otwartą scenę Malenkowa

W istocie dopiero w 1939 r. Gieorgij Malenkow zaczyna wychodzić z tajnych gabinetów władzy i ukazywać się na otwartej arenie politycznej. Na XVIII Zjeździe WKP(b) przewodniczył komisji mandatowej i złożył na piątym posiedzeniu zjazdu informację o jego składzie osobowym, Wybrano go na członka Komitetu Centralnego WKP(b). Na Plenum KC w dniu 22 marca 1939 r. Malenkow został sekretarzem KC. W skład Sekretariatu, na którego czele stał Stalin, weszli także Andriej Andriejew i Andriej Żdanow. Od tej pory Malenkow był niezmiennie członkiem tego organu KC, który w codziennym praktycznym kierowaniu partią odgrywał za czasów Stalina większą bodaj rolę niż Biuro Polityczne. Został również wybrany w skład Biura Organizacyjnego KC. Wydział Kadr kierowniczych przekształcono w dział kadr KC WKP(b), którym nadal kierował Malenkow.

Krąg problemów, którymi zajmował się obecnie jako sekretarz KC, zaczął się stopniowo rozszerzać. Powierzono mu na przykład kontrolę rozwoju przemysłu i transportu. Na XVIII Ogólnozwiązkowej Konferencji WKP{b) w lutym 1941 r. poświęconej problematyce gospodarczej i wynikom wykonania zadań pierwszych trzech lat planu pięcioletniego główny referat o zadaniach przemysłu i transportu wygłosił Malenkow. Po konferencji odbyło się plenum KC, na którym wybrano go na zastępcę członka Biura Politycznego. Od tej chwili zajął na trwałe miejsce w najbliższym otoczeniu Stalina.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>