Ukryte sprężyny terroru

Stalin był głównym organizatorem i inspiratorem masowego terroru w latach 1937-1938, Jeżów natomiast naczelnym wykonawcą tej straszliwej i krwawej kampanii. To Jeżowa powołano jesienią 1936 r. na stanowisko ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR, to on kierował organami represyjnymi obda- rzonymi nadzwyczajnymi pełnomocnictwami do ujawniania, izolowania i likwidacji ludzi, których zaczęto nazywać „wrogami ludu”. Gieorgij Malenkow działał w cieniu, lecz był jednym z tych, którzy pod kierunkiem Stalina uruchamiali najważniejsze ukryte sprężyny terroru. W interesującej książce Klęska pokolenia I. Berger pisał:

„W odróżnieniu od Mołotowa i Kaganowicza Malenkow nie ponosił bezpośredniej odpowiedzialności za terror stalinowski lat trzydziestych”. Jest to błędny pogląd. Formalnie Malenkow nie działał wówczas w żadnych organizacjach państwowych. Był delegatem na XVII zjazd partii, lecz nie wybrano go ani na członka, ani jako zastępcę członka KC WKP(b), Nie wszedł także do komisji kontroli partyjnej czy kontroli radzieckiej, a nawet do Centralnej Komisji Rewizyjnej. Nie brał więc udziału w obradach plenów KC, włącznie z plenum lutowo-marcowym w 1937 r. A mimo to kierując wydziałem kadr kierowniczych KC WKP(b} odgrywał w wydarzeniach lat 1937-1938 nie mniej ważną rolę niż Jeżów, Beria, Kaganowicz i Mołotow.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>