Szczątki zwierzęce

Czasem niektóre gatunki mogą zamykać się we wcześniejszych lub późniejszych granicach czasu w poszczególnych okolicach, co wynikało bądź z ruchów migracyjnych spowodowanych zmianami klimatycznymi, bądź też z ograniczonego okresu egzystencji przed wygaśnięciem.

Jakiekolwiek byłyby przyczyny, które spowodowały te ograniczenia czasu, zwierzęta te mają szczególne znaczenie dla datowania, gdyż właśnie Lozodonta antiąua stanowi przykład specyficzny: zwierzę to przystosowane było do terenów lesistych i do umiarkowanego klimatu. Przetrwało zlodowacenie Mindel, gdyż nie wyrobiło w sobie zbytniej specjalizacji: rozwijało się znakomicie w ciągu długiego okresu między- lodowcowego Mindel-Riss, w czasie zlodowacenie Riss wyemigrowało na południe, a po okresie najsilniejszego rozmnożenia się w czasie okresu międzylodowco- wego Riss-Würm znikło z Europy przed ostatnią fazą zimną.

Mamut (Mammuthus primigenius) również pochodził od niewyspecjalizowanego Mammuthus meridio- nalis i osiągnął najwyższy stopień specjalizacji w czasach zlodowacenia Würm, po której nastąpiło jego wygaśnięcie. Około 200 000 lat temu oba gatunki stały się w pełni wyspecjalizowane i odrębne – ciekawy to przykład ewolucji rozbieżnej. Jeden gatunek przystosował się i stał się charakterystyczny dla faz między- lodowcowych środkowego i górnego plejstocenu, drugi – dla okresów lodowcowch.

Tak więc Loxodonta antiqua pojawił się około 400 000 lat temu, zniknął z Europy w okresie zlodowacenia Riss 250 000-175 000 lat temu, powrócił w okresie międzylodowcowym Riss-Würm i wreszcie wygasł ostatecznie około 120 000 lat temu. Słonie występujące w ostatnim okresie międzylodowcowym można na ogół rozróżnić od słoni żyjących w czasie długiego środkowego okresu międzylodowcowego przez to, że blaszki ich zębów trzonowych były nieco bardziej ściśnięte i na jednostkę długości zęba przypadało ich więcej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>