Schronienie skalne koło Le Moustier nad Vezere w Dordonii

Interesujące jest porównanie jaskiń Pin Hole i Aveline’s Hole, gdzie – jak się wydaje – istniał tylko jeden okres kulturowy. Jałowa żółtawa glina ilasta, przypuszczalnie pochodzenia eolicznego, przykryta była czerwoną gliną jaskiniową, zawierającą nie tylko około 120 różnych okazów fauny, lecz również setki wyrobów krzemiennych, typowych dla późnego okresu kultury magdaleńskiej, takich jak naszyjniki z dziurkowanych muszli i zębów oraz harpuny zrobione z rogów jelenich, o których już była mowa na s. 174. Poza tym znaleziono tam czaszki ludzkie, należące do osobników długo- i krótkogłowyeh. Wśród osadów rozrzucone były odłamki skalne z pułapu, nie tworzyły one jednak żadnej określonej warstwy rozdzielającej wyższy i niższy pokład gliny jaskiniowej. Wszystkie te kości i narzędzia uległy niestety zniszczeniu w 1942 roku.

Jako następny przykład osadów jaskini można podać klasyczne schronienie skalne koło Le Moustier nad Vezere w Dordonii. Na wysokości 2,5-3 m nad rzeką znajdują się dwa schronienia skalne, jedno nad drugim. Ogólna kolejność pokładów kulturowych zaczyna się od warstwy spodniej w niższym schronieniu, gdzie kości fauny ciepłego klimatu zmieszane są z dużymi, surowo obrobionymi ostrzami odłupkowymi, zwanymi ogólnie przemysłem lewaluaskim. Zaznaczają one najwcześniejsze fazy kultury mustierskiej. Ponad tym materiałem znajdują się pokłady bardziej typowych form wczesnomustierskich, a w szczególności skrobacze- jednostronne i trochę małych tłuków pięściowych, przypominających nieco późne wyroby aszelskie z La Micoąue. Temu typowo mustierskiemu materiałowi towarzyszą szczątki mamuta, wielkiego jelenia, włochatego nosorożca, niedźwiedzia jaskinowego, bizona, konia, a już pcd koniec – renifera. Na szczycie niższego schronienia znaleziono pewną liczbę okrągłych skrobaczy i kilka skrobaczy z uchwytem, zaliczanych ogólnie do kultury środkowomustierskiej. Wyższe schronienie skalne obejmowało kolejność kultur od późnomustierskiej do wczesnooryniackiej włącznie, na przestrzeni ośmiu pokładów, z tym, że oryniackie obrobione kości i krzemienie (skrobacze, szydła i trochą ostrzy) znajdowały się tylko w wierzchnim, czyli ósmym pokładzie. Natomiast w górnych pokładach nie znaleziono tłuków pięściowych, których ilość malała w miarę zbliżania się do nowszych pokładów, podczas gdy zwiększała się obfitość kości i rogów renifera.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>