Pierwsze trzydzieści lat Susłowa

O pierwszych trzydziestu latach życia Susłowa prawie nic nie wiadomo. W Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej, Encyklopedii Historycznej i nekrologu ogłoszonym po jego śmierci mówi się o tym okresie mało i w podobnych słowach.

Michaił Andriejewicz Susłow urodził się 21 listopada 1902 r, we wsi Szachowskoje w powiecie chwałynskim obwodu saratowskiego w rodzinie biednego chłopa. Jego ojciec nie żyje od dawna, lecz matka zmarła w Moskwie w wieku dziewięćdziesięciu lat dopiero na początku lat siedemdziesiątych. Nie udało nam się dowiedzieć, czy miała więcej dzieci i jak potoczyły się ich losy. W każdym razie w odróżnieniu od rodziny Kaganowicza nikt z jego bliskich krewnych nie brał udziału w życiu politycznym kraju.

Na wsi Susłow zdobył jedynie najelementarniejsze wykształcenie. Wcześnie zaczął przejawiać rewolucyjną aktywność. Już w wieku szesnastu lat wstąpił do Komsomołu i był znanym członkiem powiatowej organizacji komsomolskiej. Gdy wiosną 1918 r. zaczęto tworzyć w kraju komitety biedoty, młody aktywista wszedł w skład komitetu biedniackiego w rodzinnej wsi. W 1921 r. jako dziewiętnastoletni młodzieniec został członkiem partii komunistycznej. Wkrótce miejscowa organizacja partyjna skierowała go do Moskwy, gdzie podjął naukę na Prieczistienskim Wydziale Robotniczym, który ukończył pomyślnie w 1924 r. Postanowił kontynuować studia i wstąpił do Moskiewskiego Instytutu Gospodarki Narodowej im. Ple- chanowa. Po ukończeniu uczelni podnosił kwalifikacje w Ekonomicznym Instytucie Czerwonej Profesury, który kształcił kadry „czerwonych” wykładowców, nową inteligencję partyjną. Zarówno w instytucie imienia Plechanowa, jak też w Instytucie Czerwonej Profesury pracowali bardzo dobrzy wykładowcy, dlatego można przypuszczać, że zdobył niezłe wykształcenie ekonomiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>