W otoczeniu Nikity Chruszczowa – dalszy opis

W początkowej fazie rozbieżności z Chinami, kiedy polemika miała przede wszystkim charakter ideologiczny, głównym oponentem Liu Szao-ci i Teng Siao-pinga, a nawet samego Mao Tse-tunga był właśnie Susłow. To on redagował wszystkie listy KC KPZR do Komunistycznej Partii Chin. On też wygłosił główny referat na temat rozbieżności radziecko-chińskich na plenum Komitetu Centralnego w lutym 1964 r.

Wspomnieliśmy już, że w 1956 r. Michaił Susłow przebywał wraz z Anastasem Mikojanem i Gieorgijem Żukowem na Węgrzech, gdzie kierowali stłumieniem powstania w Budapeszcie. W 1962 r. wysłano go wraz z Mikojanem do Nowoczerkaska w celu likwidacji strajków, jakie wybuchły w tym mieście na tle niezadowolenia z powodu podwyżki cen artykułów mięsnych i mlecznych oraz niedoborów towarów na rynku. Mikojan zwierzał się później przyjaciołom, że opowiadał się za rozmowami z przedstawicielami robotników i że to Susłow był odpowiedzialny za brutalne stłumienie zaburzeń. W tym samym roku Susłow brał czynny udział w opracowaniu projektu nowego programu KPZR.

Występując publicznie w sprawie wyników plenum czerwcowego KC lub XXII Zjazdu KPZR Susłow nieraz wołał: „Nie pozwolimy skrzywdzić naszego drogiego Nikity Siergiejewiczal”. A jednak wiosną 1964 r. (a może nawet wcześniej) to on prowadził poufne rozmowy z niektórymi członkami Prezydium KC i wpływowymi członkami Komitetu Centralnego KPZR w sprawie odsunięcia Chru- szczowa od kierownictwa kraju i partii. Głównymi jego sojusznikami byli Aleksandr Szelepin, kierujący od niedawna organami kontroli partyjno-państwowej, i Nikołaj Ignatow, który po XXII zjeździe utracił miejsce w Prezydium KC, lecz stanął na czele Biura Komitetu Centralnego KPZR do Spraw RFSRR. Aktywną rolę w przygotowaniu plenum październikowego odegrał też przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, W. Siemiczastnyj. Ci właśnie ludzie byli głównymi organizatorami plenum, które podjęło decyzję w sprawie odwołania Chruszczowa, a Susłow wygłosił wówczas referat o jego przewinieniach i popełnionych błędach. Zarówno z punktu widzenia politycznego, jak i teoretycznego referat ten jest dokumentem niezwykle miałkim, nie silącym się nawet na próbę analizy zaistniałej sytuacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>