Osłabienie władzy i wpływów Malenkowa

Usunięcie Berii doprowadziło pośrednio od razu do osłabienia władzy i wpływów Malenkowa. Odpadł z kierownictwa ważny jego sojusznik. Tymczasem ani Mołotow, ani Kaganowicz, ani Woroszyłow, ani Mikojan nie żywili do nieo najmniejszych sympatii i skłonni byli udzielić poparcia bardziej szczeremu i otwartemu Nikicie Chruszczowowi. Wiele oskarżeń stawianych Berii przez prokuratora ZSRR dotykało również Malenkowa. Odnosiło się to przede wszystkim do „sprawy leningradzkiej”. Ponadto Beria w czasie pobytu w śledztwie usiłował pisać do niego przeróżne notatki, co zmuszało Malenkowa do tłumaczenia się przed innymi członkami Biura Politycznego, Nie bez znaczenia był również fakt, że Malen- kow, przyzwyczajony do odgrywania roli drugiej postaci po Stalinie, nie miał na tyle twardego charakteru, aby pełnić teraz bez wahaó główną rolę w partii. Obawiał się podejmowania ważnych decyzji, okazywał niezdecydowanie i brak wiary we własne siły. Natrafiając na opory nie umiał dopiąć swego. Praca w aparacie partyjnym nie mogła wytworzyć w Malenkowie tych cech, które wyrobiła w Chruszczowie dziesięcioletnia samodzielna działalność na Ukrainie. Ponadto, jak się okazało, nie znał on zbyt dobrze problemów i stanu gospodarki narodowej, a zwłaszcza rolnictwa. Nie pretendował zresztą nawet do kierowania rolnictwem i z ulgą przekazał opracowanie wszystkich głównych reform w tej dziedzinie oraz przygotowanie plenum KC poświęconego rolnictwu Chruszczowowi, który nie tylko faktycznie, ale i formalnie stanął na czele Sekretariatu Komitetu Centralnego, stając się „Pierwszym Sekretarzem KC KPZR”.

Aresztowaniu i sądowi nad Berią, zakończonemu wyrokiem śmierci, towarzyszyły zmiany w całym składzie osobowym organów represji, na których czele stanął zdecydowany stronnik Chru- szczowa, generał Sierow. Funkcje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego zostały jednocześnie znacznie ograniczone. Organa ścigania utraciły możliwość kontrolowania działalności instancji partyjnych, co więcej, zostały poddane ścisłej kontroli Komitetu Centralnego KPZR, a przede wszystkim Sekretariatu KC, to znaczy Chruszczowa. Malenkow nie mógł już wykorzystywać, jak Stalin, organów represji jako ostoi swojej władzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>