Mikojan w latach wojny – dalszy opis

W tym miejscu musimy jednak wskazać nie tylko na zasługi Ana- stasa Mikojana w latach wojny. Jako członek Państwowego Komitetu Obrony i Biura Politycznego ponosi on odpowiedzialność za wszystkie decyzje podjęte lub zaakceptowane przez te najwyższe instancje partyjne i państwowe. Dotyczy to, między innymi, wysiedlenia całych narodów z ich ziem ojczystych na wschód, na „specjalne osiedlenia”. Na samym początku wojny los ten spotkał Niemców Powołża, jak zresztą wszystkich obywateli ZSRR narodowości niemieckiej. Następnie wysiedlono wiele narodów zamieszkujących Kaukaz Północny i Tatarów Krymskich. W każdym takim przypadku Stalin przedkładał kwestię likwidacji autonomii narodowej i wysiedlenia całego narodu do zatwierdzenia Biura Politycznego i Państwowego Komitetu Obrony ZSRR. W imię sprawiedliwości trzeba stwierdzić, że i w tym wypadku opinia Mikojana, aczkolwiek w niewielkim stopniu, różniła się od stanowiska innych członków kierownictwa radzieckiego.

Już w 1951 r. pismo „Sociaiisticzeskij Wiestnik” (nr 3 z marca 1951 r.) wydawane przez grupę emigrantów mienszewickich i uważane za jeden z organów Międzynarodówki Socjalistycznej, zamieściło relację niejakiego Tokajewa, Osetyńca, zbiegłego rzekomo na Zachód pod koniec wojny lub tuż po jej zakończeniu. Ów pułkownik Tokajew poinformował, że decyzję w sprawie likwidacji Czeczeńsko-lnguskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej powzięto na wspólnym posiedzeniu Biura Politycznego i

Państwowego Komitetu Obrony 11 lutego 1943 r. Na posiedzeniu tym zderzyły się dwie opinie. Mołotow, Żdanow, Wozniesienski i Andriejew wystąpili z propozycją jawnej likwidacji Czeczeńsko- -Inguskiej ASRR i natychmiastowego wysiedlenia wszystkich Czeczeńców i Inguszów z Kaukazu Północnego. Woroszyłow, Kagano- wicz, Chruszczów, Kalinin i Beria radzili poczekać z wysiedleniem do czasu całkowitego wyzwolenia Kaukazu Północnego spod niemieckiej okupacji. Do tej opinii przyłączył się Stalin. Jedynie Miko- jan, zgadzając się w zasadzie, że Czeczeńców i Inguszów powinno się wysiedlić, wyraził obawę, iż deportacja zaszkodzi reputacji ZSRR za granicą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>