Mikojan w latach 1953-1956 – kontynuacja

Po usunięciu Berii Mikojan udzielał poparcia Chruszczowowi we wszystkich głównych kwestiach. Pomógł w rehabilitacji i powrocie z zesłania wielu swoich dawniejszych przyjaciół i współpracowników. Niektórzy z nich objęli odpowiedzialne stanowiska w aparacie partyjnym i państwowym. W 1954 r. odbył podróż do Jugosławii w celu przygotowania wizyty radzieckiej delegacji partyjno-rządowej i porozumienia w sprawie pojednania.

Na krótko przed XX Zjazdem KPZR Chruszczów zaproponował omówienie na zjeździe kwestii zbrodni Stalina. Prawie wszyscy członkowie Prezydium KC byli temu przeciwni. Mikojan nie poparł propozycji, ale nie wystąpił też przeciwko niej. Chruszczów powrócił do tematu już w czasie obrad zjazdu. Oświadczył, ze zwróci się do delegatów z prośbą o rozstrzygnięcie sprawy. Po trudnych dyskusjach z członkami prezydium postanowiono, że Chruszczów wygłosi referat o Stalinie na ostatnim posiedzeniu zjazdu, już po wyborach Komitetu Centralnego.

Wcześniej jednak, dziesięć dni przed słynnym tajnym referatem Chruszczowa, właśnie Mikojan niespodziewanie, lecz jednoznacznie i ostro podniósł kwestię nadużywania władzy przez Stalina. „…W ciągu dwudziestu mniej więcej lat – powiedział – faktycznie nie było u nas kolegialnego kierownictwa, kwitł kult jednostki…”. Poddał krytyce wiele błędów Stalina w polityce zagranicznej. Oświadczył, że Krótki kurs historii WKPfbj niezadowolająco naświetla historię partii i że ostatnia praca Stalina Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR zawiera liczne błędy. Powiedział kilka ciepłych słów pod adresem „towarzyszy Kosiora i Antonowa-Owie- jenki”, represjonowanych i zamordowanych pod koniec lat trzydziestych, i oświadczył w ogólniejszej formie, iż w ZSRR nie ma jeszcze autentycznych prac marksistowskich poświęconych historii wojny domowej, że wielu działaczy partyjnych z tego okresu zostało niesłusznie uznanych za „wrogów ludu” i „szkodników”. Przemówienie Mikojana stało się natychmiast głównym wydarzeniem zjazdu i wywołało ożywione komentarze międzynarodowej prasy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>