Malenkow w latach wojny

Gdy wybucha Wojna Narodowa, Malenkow, ku zdumieniu wielu obserwatorów, wszedł w pierwszy skład Państwowego Komitetu Obrony, mimo że nie był wówczas jeszcze pełnoprawnym członkiem Biura Politycznego. W pierwszych dwóch latach wojny wyjeżdżał na czele komisji specjalnych na niektóre zagrożone odcinki frontu. W sierpniu 1941 r. przebywał w Leningradzie, jesienią tegoż roku na froncie pod Moskwą. W sierpniu 1942 r. jako członek Państwowego Komitetu Obrony przybył do Stalingradu, aby pomóc w organizacji obrony miasta.

Stopniowo jednak przestaje uczestniczyć w rozwiązywaniu zagadnień czysto wojskowych i specjalizuje się w problemach produkcji wojenno-obronnej. Głównym jego zadaniem jest wyposażenie Armii Czerwonej w samoloty. Jak wiadomo, po ogromnych stratach, które poniosło lotnictwo radzieckie w pierwszych tygodniach wojny, armia niemiecka dominowała w powietrzu do 1942 r. W 1943 r. stosunek sił zaczął się jednak zmieniać. Przemysł radziecki zdołał wyposażyć rodzime lotnictwo wojskowe w dużą liczbę nowoczesnych aparatów i już w okresie walk na Łuku Kurskim przewagę w powietrzu zaczęła uzyskiwać Armia Czerwona.

W organizowaniu produkcji samolotów pewne zasługi miał Malenkow, w związku z czym nadano mu we wrześniu 1943 r. tytuł Bohatera Pracy Socjalistycznej. Jesienią tegoż roku stanął na czele komitetu Rady Komisarzy Ludowych ZSRR do spraw odbudowy gospodarki na terenach wyzwolonych spod okupacji.

W 1944 r., kiedy zwycięstwo ZSRR nad Niemcami nie ulegało już wątpliwości, w KC WKP(b) odbyła się pod przewodnictwem Malen- kowa specjalna konferencja ideologiczna, na której postanowiono zrewidować i przewartościować stosunek do niemieckiej spuścizny klasycznej. Powzięto między innymi uchwałę „W sprawie niedociągnięć i błędów w interpretacji historii filozofii niemieckiej końca XVIII i początku XIX wieku”. Konferencja trwała kilka dni. W tych właśnie dniach Stalin sformułował wieloznaczną w formie, lecz bezsensowną w treści tezę, ze klasyczna idealistyczna filozofia niemiecka stanowiła konserwatywną reakcję na rewolucję francuską. Stalin dodał również, że filozofów niemieckich cechował apo logetyczny stosunek do monarchii pruskiej i lekceważenie narodów słowiańskich. Postanowiono utrzymać w mocy przyznaną wcześniej

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>