Malenkow w latach wojny – ciąg dalszy

Nagrodę Stalinowską tylko dla dwóch pierwszych tomów Historii filozofii, wycofać natomiast tom trzeci poświęcony klasycznej filozofii niemieckiej. Jesienią tego samego roku Stalin zwołał na Kremlu naradę, na którą zaproszono członków Biura Politycznego i Sekretariatu KC, pierwszych sekretarzy republikańskich i obwodowych komitetów partii, kierowników przemysłu obronnego, armii i organów bezpieczeństwa państwowego. Mówiono o „problemie żydowskim”. W zagajeniu, co prawda z pewnymi zastrzeżeniami, Stalin opowiedział się za „ostrożniejszym” powoływaniem Żydów na stanowiska kierownicze w organach państwowych i partyjnych. Każdy z uczestników narady zrozumiał jednak, że chodzi o stopniową eliminację osób narodowości żydowskiej z kierowniczych stanowisk. Najbardziej szczegółowe przemówienie na tej naradzie wygłosił Malen- kow, który udowadniał i uzasadniał konieczność „zaostrzenia czujności” w stosunku do kadr żydowskich. Wkrótce po naradzie komitety partyjne różnych szczebli otrzymały list o charakterze dyrektywnym podpisany przez Malenkowa, nazywany wówczas w kręgach partyjnych „okólnikiem malenkowowskim”. List wymieniał stanowiska, na które niewskazane było wyznaczanie osób narodowości żydowskiej. Wprowadzono zarazem pewne ograniczenia w przyjmowaniu Żydów na wyższe uczelnie.

Tuż po wojnie Malenkow stanął na czele Komitetu do Spraw Demontażu Przemysłu Niemieckiego. Praca na tym stanowisku nie należała do łatwych i poddawana były krytyce, ponieważ wiele wpływowych urzędów zabiegało o otrzymanie maksymalnej ilości sprzętu. Dochodziło wówczas często do sporów między Malenko- wem a przewodniczącym Komitetu Planowania, Nikołajem Woznie- sienskim. Stosunki prywatne między nimi uległy pogorszeniu. Do rozpatrzenia tych sporów powołano komisję pod przewodnictwem Anastasa Mikojana. Podjęła ona zaskakującą decyzję o całkowitym zaniechaniu demontażu przemysłu niemieckiego i zorganizowaniu w Niemczech produkcji wyrobów przemysłowych dla ZSRR w ramach reparacji. Decyzję tę, mimo sprzeciwów Lazara Kagano- wicza i Ławrientija Ber ii, zatwierdziło Biuro Polityczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>