Lata wojny i pierwsze lata powojenne – kontynuacja

W okresie aktywnych działań bojowych na Kaukazie Północnym Susłowowi jako członkowi Rady Wojennej grupy wojsk podlegał między innymi pułkownik Leonid Breżniew, który był wówczas naczelnikiem wydziału politycznego 18 armii i pomagał mu w normalizacji życia gospodarczego i społecznego na Kaukazie Północnym. Była to jednak przelotna znajomość, ponieważ 18 armia po zdobyciu Noworosyjska ruszyła na Zachód. Można tu dodać, że po dziesięciu latach Breżniew, już w stopniu generała porucznika, został mianowany zastępcą naczelnika Głównego Zarządu Politycznego Armii Radzieckiej i Marynarki Wojennej. W tym czasie również wykonywał dyrektywy sekretarza KC KPZPR, Michaiła Susłowa. Autorzy niektórych prac z zakresu historii radzieckiej sugerują, że już wówczas zrodził się rodzaj sojuszu politycznego między starszym wiekiem i pozycją Susłowem a Breżniewem. Jeden z autorów czyni nawet aluzję, że Susłow, przewidując nieuchronne starcie z Chruszczowem, który zaczął grać pierwsze skrzypce w kierownictwie, zaczął forsować Breżniewa jako jego przyszłego następcę. Jeśli chodzi o lata 1953-1954 to przypuszczenie takie jest bezpodstawne. Nie ulega wątpliwości, że i Susłow, i Breżniew byli wówczas lojalni wobec Chruszczowa.

Wróćmy jednak do kariery Susłowa. W 1944 r. większa część Litwy była już wyzwolona spod okupacji niemieckiej. Na czele organizacji partyjnej republiki stanął stary konspirator, wybrany na sekretarza KC KP Litwy jeszcze w latach dwudziestych, Antanas Sneckus. Stalin nie ufał jednak starym konspiratorom. Ponadto komuniści nie cieszyli się na Litwie znaczącym poparciem, większość katolickiej ludności litewskiej występowała przeciwko „sowietyzacji” kraju. Postanowiono więc utworzyć, niezależnie od Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Litwy, specjalne Biuro KC WKP(b) do Spraw Litewskiej SSR, rozporządzające nadzwyczajnymi pełnomocnictwami. Przewodniczącym Biura został Susłow.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>