Kryzys polityczny w Polsce w październiku 1956 r.

I w rzeczy samej w pierwszej płowie 1956 r. Mołotow nie wykonywał faktycznie podstawowych obowiązków ministra spraw zagranicznych. Nie znalazł się w składzie radzieckiej delegacji rządowej, która w kwietniu złożyła wizytę w Anglii. Wcześniej jeszcze nie towarzyszył Chruszczowowi w podróży do Chin. W połowie 1956 r., w przededniu wizyty prezydenta Jugosławii Josipa Broz- -Tito w ZSRR, został zwolniony z funkcji ministra spraw zagranicznych. Była to sensacja dla zagranicznych obserwatorów, którzy uznali ten fakt za „prezent” dla Jugosławii. Mołotow pozostał jednak zastępcą przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR i brał udział we wszystkich uroczystościach na cześć Tito, a nawet wygłaszał przemówienia na przyjęciach. Był też nadal członkiem Prezydium KC KPZR.

Mogłoby się wydawać, że kryzys polityczny w Polsce w październiku 1956 r, i dramatyczne wydarzenia na Węgrzech w listopadzie potwierdzają wiele przepowiedni Mołotowa. Obszerne przemówienie Tito zawierające krytykę Związku Radzieckiego, jego polityki zagranicznej i personalnie Chruszczowa, przemówienie, w którym mówił o wszystkich przywódcach radzieckich jako o stalinowcach i o utrzymywaniu się stalinizmu w ZSRR, dotknęło boleśnie Chruszczowa i w pewnych kręgach aparatu zwiększyło wpływy Mołotowa. Już w styczniu 1957 r. zaczęły w Moskwie krążyć pogłoski o możliwości usunięcia Chruszczowa i wyniesieniu Mołotowa. Mówiono też co prawda o usunięciu Mołotowa, cieszył się on jednak nadal popularnością wśród prostych ludzi. Wiadomo, że w 1956 r. zebrano w ZSRR rekordowe plony zbóż. Chruszczów wyzyskał to jako dowód słuszności swej polityki rolnej. Postanowiono odznaczyć kilkaset najbardziej wyróżniających się kołchozów i sow- chozów. Na ogromnej liście gospodarstw rolnych figurowało najwięcej kołchozów i sowchozów noszących imię Stalina. Na drugim miejscu znajdowały się gospodarstwa rolne imienia Mołotowa, na trzecim Chruszczowa i dopiero na czwartym Lenina.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>