Klęska grupy Mołotowa na plenum czerwcowym KC KPZR

Ogólnie jednak w ocenie Mołotowa polityka partii była zawsze słuszna i „wierna sztandarowi leninizmu”. Jednocześnie w ścisłej konspiracji trwały spotkania i rozmowy uczestników opozycji wobec Chruszczowa. Stanowisko pierwszego sekretarza KC zamierzano powierzyć Mołotowowi. Chruszczowa, jeśli zrezygnuje dobrowolnie z funkcji szefa partii, planowano powołać na stanowisko ministra rolnictwa lub jakieś inne. W razie odmowy podporządkowania się większości prezydium nie wyklu- czano możliwości jego aresztowania. Wydarzenia przybrały jednak inny obrót.

Do decydującego starcia między Mołotowem i Chruszczowem doszło w czerwcu 1957 r. na posiedzeniu Prezydium KC. Grupa Mołotowa dysponowała większością, ponieważ przyłączyli się do niej Nikołaj Bułganin, Michaił Pierwuchin, Maksim Saburów i Dmi- trij Szepiłow, nie mówiąc już o Kaganowiczu, Malenkowie i Woro- szyłowie. Mołotow przeliczył się jednak. Nie miał za sobą większości członków plenum Komitetu Centralnego, które zostało zwołane na żądanie zwolenników Chruszczowa. Nie miał również poparcia Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, kierowanego przez Iwana Sierowa, ani armii, którą dowodził Gieorgij Żuków. Większość członków KC obawiała się, że wraz z dojściem Mołotowa do władzy powrócą represje w stosunku do pracowników aparatu partyjnego i państwowego.

Klęska grupy Mołotowa na plenum czerwcowym KC KPZR była tak bezwzględna, że nawet jego zwolennicy głosowali za uchwałą potępiającą jej działalność. Od głosu wstrzymał się tylko Mołotow. Plenum wyeliminowało Mołotowa, Kaganowicza, Malenkowa i Szepiłowa z prezydium i wykluczyło z Komitetu Centralnego KPZR. Był to jedyny wypadek w historii partii, kiedy Komitet Centralny nie podporządkował się uchwale swego prezydium (Biura Politycznego) i zmienił jego decyzje. Kariera polityczna Mołotowa była faktycznie skończona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>