Kariera przy Leninie – dalszy opis

W wyniku aresztowań i emigracji wielu przywódców nie tylko organizacja petersburska, ale cała partia bolszewików w Rosji pozbawiona była na początku wojny kierownictwa. Dopiero jesienią 1915 r. powstało w Piotrogrodzie pod kierownictwem Aleksandra Szlapnikowa Biuro Rosyjskie KC, do którego wszedł 25-letni Moło- tow. Zrozumiałe, że w pierwszych dniach rewolucji lutowej okazał się postacią znaczącą. W marcu 1917 r. znajdował się w rozszerzonym składzie Komitetu Centralnego, w redakcji „Prawdy” i Komitecie Wykonawczym Rady Piotrogrodzkiej.

Jednak po powrocie przywódców partii z zesłania i emigracji Mołotow zszedł na drugi plan. Nie miał ani talentu krasomówczego, ani silnej woli, ani rewolucyjnej energii, dlatego nie wyróżnił się niczym w burzliwych miesiącach rewolucji 1917 r. i w latach wojny domowej. Dał się jednak poznać jako człowiek obowiązkowy, gorliwy i pilny, a ponadto miał prawie ukończone wyższe studia techniczne.

W 1918 r. stanął na czele Rady Gospodarki Narodowej Regionu Północnego, który obejmował wówczas osiem guberni dawnej Rosji i Karelską Komunę Pracy. W 1919 r. kierował odbudową gospodarki !organizacji radzieckich na Powołżu. Latem 1919 r., w czasie wspólnej podróży pociągiem agitacyjnym „Czerwona Gwiazda”, zawarł znajomość z Nadieżdą Krupską. Z Leninem poznał się wcześniej, kiedy ofiarował mu swoją broszurę o udziale robotników w budownictwie socjalistycznym, Po pewnym czasie Mołotow wszedł w ostry konflikt z miejscowymi działaczami. Odwołano go z Powołża i skierowano na Ukrainę, gdzie pracował zaledwie kilka miesięcy. ‚

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>