Kaganowicz w latach terroru (1936-1938)

Lazar Kaganowicz był jedną z czołowych postaci tej straszliwej terrorystycznej „czystki” w partii i w całym społeczeństwie, która przetaczała się falami po ZSRR w latach 1936-1938. To Kaganowicz kierował w Moskwie represjami w Ludowym Komisariacie Komunikacji i Ludowym Komisariacie Przemysłu Ciężkiego, w kierownictwie Metrobudowy, jak również w całym systemie kolei i wielkich zakładów przemysłowych. W toku dochodzeń przeprowadzonych po XX Zjeździe KPZR ujawniono dziesiątki pism Kaganowi- cza kierowanych do NKWD i zawierających wykazy wielkiej liczby pracowników, których aresztowania domagał się autor. W wielu wypadkach przeglądał on i redagował osobiście projekty wyroków, wprowadzając do nich samowolnie zmiany. Wiedział, co robi. Stalin tak mu wówczas ufał, że podzielił się z nim planami „wielkiej czystki” już w 1935 r. I nie jest rzeczą przypadku, że to właśnie on wyjeżdżał do wielu regionów kraju, aby pokierować tą czystką. Organizował represje w obwodach czelabińskim i jarosławskim, w iwanowskim i w Zagłębiu Donieckim. Na przykład natychmiast po przybyciu do Iwanowa wysłał telegram do Stalina: „Pierwsze zapoznanie się z materiałami wskazuje na to, że należy natychmiast aresztować sekretarza komitetu obwodowego, Jepanczykowa. Trzeba także aresztować kierownika wydziału propagandy, Michajło- wa”.

Uzyskawszy sankcję Stalina Kaganowicz urządził prawdziwy pogrom Iwanowskiego Komitetu Obwodowego partii. Przemawiając na początku sierpnia 1937 r. na plenum bardzo już przerzedzonego komitetu obwodowego, oskarżył całą organizację partyjną o tolerowanie „wrogów ludu”. Plenum przebiegało w atmosferze terroru i zastraszania. Kiedy sekretarz Iwanowskiego Komitetu Miejskiego, A. Wasiljew, wyraził wątpliwość co do „wrogiej działalności” aresztowanych pracowników komitetu obwodowego, Kaganowicz brutalnie mu przerwał. Wasiljew został od razu na plenum usunięty z partii, a następnie aresztowany jako „wróg ludu”. Taki sam los spotkał członka partii od 1905 r„ przewodniczącego obwodowej rady związków zawodowych, I. Siemagina.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>