Artykuł Mołotowa na temat Lenina

Tych ostatnich było dwukrotnie mniej niż kołchozów i sowchozów imienia Stalina. Na początku 1957 r. Mołotow został mianowany ministrem kontroli państwowej ZSRR. Stopniowo zaczęła się wokół niego gromadzić grupa niezadowolonych członków Komitetu Centralnego, których część wchodziła w skład Prezydium KC KPZR. Liczba niezadowolonych wzrosła, kiedy Chruszczów przystąpił do energicznego wcielania w życie reformy administracyjnej, likwidacji ministerstw przemysłowych oraz tworzenia obwodowych i regionalnych administracji gospodarczych – sownarchozów (rad gospodarki narodowej). Reorganizacja ta wzbudziła niezadowolenie wielu ministrów i wysokich funkcjonariuszy ministerialnych, których znaczną część czekało opuszczenie Moskwy i objęcie stanowisk na prowincji. Wielu działaczy szczebla kierowniczego w komitetach obwodowych było również niezadowolonych z Chruszczowa, który rzucił nieoczekiwanie hasło trzykrotnego zwiększenia produkcji mięsa w ciągu trzech, czterech lat. Nastroje te wykorzystali Mołotow i członkowie jego grupy, o której istnieniu niektórzy dyplomaci donosili już w meldunkach z Moskwy.

22 kwietnia 1957 r., w rocznicę urodzin Lenina, ukazał się w „Prawdzie” obszerny artykuł Mołotowa o Leninie. Z artykułu można było z łatwością wyciągnąć wniosek, że autor jest jedynym człowiekiem w Prezydium Komitetu Centralnego, który pracował pod bezpośrednim kierownictwem Lenina i spotykał się z nim od kwietnia 1917 r. O zbrodniach Stalina Mołotow mówił w artykule tylko jako o „błędach”. Oto co pisał na ten temat:

„Zdajemy sobie sprawę z tego, że poszczególne błędy, a niekiedy nawet ciężkie błędy, są nieuchronne przy rozwiązywaniu tak wielkich i skomplikowanych zadań historycznych. Nikt nie może dać nam gwarancji niepopełniania takich błędów”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>