Aktywny udział w masowych represjach

Po opisanym wyżej zdarzeniu Mołotow zaniechał sprzeciwów wobec masowych represji, co więcej, brał czynny udział w urzeczywistnianiu terroru w latach 1937-1938. Spośród 25 członków Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 1935 r. nie zamordowano w latach represji jedynie Anastasa- Mikojana, Klimenta Woroszyłowa, Lazara Kaganowicza, Maksima Litwinowa i samego Mołotowa. Spośród 28 osób stanowiących Radę Komisarzy Ludowych na początku 1938 r. represjonowano wkrótce 20. Mołotow nie był biernym obserwatorem tej okropnej „maszynki do mielenia mięsa”. Pomagał czynnie Stalinowi, Jeżowowi i Berii kręcić jej korbę. To on wygłosił na lutowo-marcowym plenum KC obszerny referat. Wzywał w nim całą partię do wzmożenia walki ze „szkodnikami”, którzy noszą w kieszeni legitymację partyjną i najgłośniej krzyczą, że bronią interesów i linii partii. Referat wydano w osobnej broszurze pod tytułem Nauki szkodnictwa, dv, ‚”rę/7 i szpiegostwa japońsko-niemieckich agentów trockistowskich.

Mołotow nie tylko podpisywał po Stalinie wiele list proskrypcyjnych, uzupełniając często swój autograf ordynarnymi obelgami pod adresem oskarżonych. Był inicjatorem licznych aresztowań w aparacie Rady Komisarzy Ludowych ZSRR. Na jego żądanie areszto-

A. Orłów: Tajnaja istorija staUnskich priestuplenij. Nowy Jork – Jerozolima – Paryż 1983, s. 154-159. wano Gieorgija Łamowa I Konstantina Uchanowa oraz pierwszego sekretarza Uralskiego Komitetu Obwodowego partii, Iwana Kaba- kowa i wielu przewodniczących obwodowych komitetów wykonawczych. Zdarzało się, że zamiast sankcji na areszt Mołotow dopisywał obok niektórych nazwisk złowieszcze litery NWK, co znaczyło „najwyższy wymiar kary”. Oznaczało to wówczas natychmiastowe rozstrzelanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>