Monthly Archives Czerwiec 2015

Kaganowicz i rekonstrukcja Moskwy – kontynuacja

W Moskwie została również zburzona słynna „Suchariewa Ba- sznia”, o której odbudowę na podstawie zachowanych rysunków zabiegają dziś niektórzy architekci. Wyburzono też większą część murów Kitajgorodu. Nawet na Kremlu zniszczono kilka świątyń z XV-XVII wieku.

dalej

Ukryte sprężyny terroru – kontynuacja

Malenkow wyposażony w nadzwyczajne uprawnienia kierował represjami nie tylko w ciszy swego gabinetu, lecz także bezpośrednio w terenie, w republikach i obwodach. W wielu wypadkach uczestniczył osobiście w przesłuchaniach i maltretowaniu aresztowanych przywódców partyjnych. Na przykład w 1937 r. przebywał wraz z Jeżowem na Białorusi, gdzie dokonano autentycznego pogromu w republikańskiej organizacji partyjnej. Jesienią tegoż roku wyjechał z Mikojanem do Armenii. Tam również represjonowano cały niemal aktyw partyjny i radziecki republiki. Z udziałem Malenkowa opracowywano piany represji we wszystkich obwodach RFSRR, a następnie jego wydział dobierał kandydatów na nowych sekretarzy komitetów obwodowych i miejskich na miejsce aresztowanych i rozstrzelanych.

dalej

Kaganowicz w latach terroru (1936-1938)

Lazar Kaganowicz był jedną z czołowych postaci tej straszliwej terrorystycznej „czystki” w partii i w całym społeczeństwie, która przetaczała się falami po ZSRR w latach 1936-1938. To Kaganowicz kierował w Moskwie represjami w Ludowym Komisariacie Komunikacji i Ludowym Komisariacie Przemysłu Ciężkiego, w kierownictwie Metrobudowy, jak również w całym systemie kolei i wielkich zakładów przemysłowych. W toku dochodzeń przeprowadzonych po XX Zjeździe KPZR ujawniono dziesiątki pism Kaganowi- cza kierowanych do NKWD i zawierających wykazy wielkiej liczby pracowników, których aresztowania domagał się autor. W wielu wypadkach przeglądał on i redagował osobiście projekty wyroków, wprowadzając do nich samowolnie zmiany. Wiedział, co robi. Stalin tak mu wówczas ufał, że podzielił się z nim planami „wielkiej czystki” już w 1935 r. I nie jest rzeczą przypadku, że to właśnie on wyjeżdżał do wielu regionów kraju, aby pokierować tą czystką. Organizował represje w obwodach czelabińskim i jarosławskim, w iwanowskim i w Zagłębiu Donieckim. Na przykład natychmiast po przybyciu do Iwanowa wysłał telegram do Stalina: „Pierwsze zapoznanie się z materiałami wskazuje na to, że należy natychmiast aresztować sekretarza komitetu obwodowego, Jepanczykowa. Trzeba także aresztować kierownika wydziału propagandy, Michajło- wa”.

dalej