Tłumaczenie medyczne- jak znaleźć dobrego fachowca

Tłumaczenia medyczne (warszawa i wrocław)- osoba prywatna

Jeżeli w gestii naszych zainteresowań są tłumaczenia medyczne, to powinniśmy wiedzieć, że ze znalezieniem fachowca nie będziemy mieć większych problemów. Tłumaczenia medyczne są bowiem bardzo popularną dziedziną. Mnóstwo osób wybiera się na leczenie za granicą, poza tym często przez wiele lat mieszkamy poza granicami kraju i kiedy wracamy do Polski to potrzebne są nam tłumaczenia medyczne. Jeżeli na przykład chcemy uzyskać rentę z ZUS, jeśli staramy się o wypłatę odszkodowania, lub też jeżeli chcemy określić swój stopień niepełnosprawności, a do tej pory mieszkaliśmy za granicą i wszystkie dokumenty mamy w języku obcym, to wtedy swoje kroki powinniśmy skierować do tłumacza medycznego...

dalej

Tłumaczenia przysięgłe- promocja biura i strony internetowej

Tłumaczenia przysięgłe Białystok i Łódź – promocja biura

Jeżeli zdecydowaliśmy się na otwarcie biura tłumaczeń i jeśli oferujemy naszym klientom między innymi tłumaczenia przysięgłe, to na pewno każdego dnia mamy sporo pracy. Tłumaczenia przysięgłe na chwilę obecną cieszą się bardzo dużą popularnością, a zyskały ją głównie z uwagi na zwiększone zainteresowanie autami sprowadzanymi zza granicy. Osób, które w ten sposób kupiły samochód jest bardzo dużo, a jeśli chce się złożyć dokumenty w Wydziale Komunikacji, to tłumaczenia przysięgłe są niezbędną formalnością. Poza tym z usług tłumacza korzysta się także wtedy, gdy do przetłumaczenia mamy akta ślubu, narodzin dziecka, czy śmierci kogoś z rodziny...

dalej

Tłumaczenia techniczne- przystępne ceny

Tłumaczenia techniczne (warszawa, katowice)- popularna oferta

Klasyczne tłumaczenia techniczne najczęściej zamawiane są przez różnego typu firmy, koncerny i przedsiębiorstwa. Niemniej jednak znajduje się także mały procent osób prywatnych, którzy także chcą wykonać tłumaczenia techniczne na własny użytek. Co prawda w dobie powszechnego internetu można skorzystać z wszędzie dostępnych automatycznych translatorów, ale jeśli chodzi o tłumaczenia techniczne, to na ogół klasyczny translator nie jest wstanie sobie z nimi poradzić. Tego typu teksty zawierają bowiem mnóstw fraz branżowych i bardzo specyficznego słownictwa, które zwyczajnie nie występuje w tych prostych w obsłudze programach...

dalej

Wyjątkowe pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom

Z pewnością wielu z nas jest zainteresowanych tym, żeby na studiach nie być zmuszonym do tworzenia i pisania wszystkich możliwych zaliczeń. Nie wiadomo co jest bardziej stresujące – odpowiedź ustna czy pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom. Z tego powodu warto czasem dać sobie odpocząć i zlecić pisanie komuś doświadczonemu.

Pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom – trudne? Z pewnością wiele osób uważa, że napisanie pracy zaliczeniowej do łatwych nie należy. Trudno się z tym nie zgodzić. Wiele prac jest totalnie niezwiązanych z kierunkiem studiów i ciężko naprawdę się zorientować co właściwie autor (w tym przypadku wykładowca) miał na myśli...

dalej

Osady rytmiczne

W niektórych przypadkach, jeśli znany jest wiek warwy nałożonej, możliwe jest również bezwględ- ne datowanie warw. Na przykład w Meiendorf, w Holstein, dobrze rozpoznane i dające się datować osiedle maglemoskie – zawierające obrobione rogi jeleni i typowe narzędzia krzemienne – pokryte było torfem, który można datować za pomocą analizy pyłkowej (patrz niżej). Bezpośrednio pod osiedlem magle- moskim znajduje się pokład naniesiony przez lodowiec, a więc przypuszczalnie warwa wyższa pochodzi z okresu bezpośrednio poprzedzającego magdaleński. Przeliczenie warw umożliwia przeto określenie długości czasu formowania się pokładu, czyli kiedy nastąpiło polepszenie się klimatu. Problem porównywania warw jakiegoś stanowiska z warwami innego stanowiska, znajdującego się, na przykład w innym kraju, nie należy do łatwych. Niemniej jednak udało się zebrać ciekawe informacje dotyczące porównania pewnych anomalii, występujących w rozmaitych stanowiskach. Obejmują one pewne właściwości wspólne dla danej grupy warw (lub, jak nazywa je Sauramo „serii warw” – w odniesieniu do pokładów w Finlandii. Badacz ten przeprowadził staranne porównanie drobnych nieregularności dotyczących grubości warw, ich barwy, ziarnistości itd. i zdołał uzyskać informacje porównawcze odnośnie pokładów w rozmaitych miejscowościach. W ten sposób osiągnął możność ustalenia następstwa czasu od dnia dzisiejszego do około 10 000 lat temu. Pracę tę kontynuował Antev w Ameryce Północnej – wspólnie skontrolowali większość dat Geera, korygując pewne pomyłki z pierwotnej publikacji. W wyniku tej pracy uzyskano czas w latach dla niektórych niedawnych ważniejszych zjawisk lodowcowych. Daty takie, jak na przykład 7900 p.n.e. dla osuszenia jeziora, stanowiącego pozostałość szwedzkiej moreny środkowej, lub 8200 lat p.n.e. dla jednej z wyraźnie zaznaczonych moren fińskich – wskazują, że ostateczne stopnienie lodowca na tej szerokości geograficznej nastąpiło około 8000 lat p.n.e.

dalej

Rytmy i ruchy orogeniczne cz. II

Obecny system górski na Ziemi został uformowany w okresie przesuwania się lądów w czasie alpejskiego wypiętrzenia orogenicznego, co miało miejsce w mio- cenie, około połowy okresu trzeciorzędu (patrz s. 57 i rys. 45). Końcowa część rys. 44 przedstawiona jest na rys. 45: czas umieszczony jest tu na osi rzędnych, dla lepszego zobrazowania kształtowania się pokładów geologicznych skorupy ziemskiej, czyli począwszy od nieznane_skaty prekambryjskie najstarszych. Na rysunku tym można było przedstawić dokładniej różne szczegóły, zaś dodatkowy wykres obrazuje w przybliżeniu wahania temperatury. Z porównania obu wykresów wynika, że ziemskim wypię- trzeniom towarzyszyły okresy nienormalnie zimnego klimatu. Przyczyny tych wahań temperatury zostaną omówione łącznie z zagadnieniem wahań klimatycznych w epoce plejstocenu (rys. 46).

dalej

Homo sapiens (Chelrńs Combę)

Wśród wielu szczątków neolitycznych, szkielety wykopane w skalnym schronieniu i grobie w Chelm’s Combę koło Wells w Somerset, należą do nielicznych, które nie były pochowane w podłużnych kurhanach. Szczątki te (rys. 26) obejmują czaszki oraz kości długie wraz z typowymi dla wczesnego neolitu wyrobami garncarskimi. Przeciętna objętość trzech czaszek wynosi 1533 cm3, czyli tyle samo, co u 25 czaszek neolitycznych, wymierzonych przez dra G. M. Moranta Są one dolichocefaliczne i niewiele różnią się od czaszek długogłowych ludzi z Aveline’s Hole. Żuchwy nie niu. Pomimo tej możliwości omyłek, małe wartości kryteriów dla bardziej zamierzchłych czasów i dla wcześniejszych form ludzkich będą dokładniejsze niż duże liczby, dotyczące materiałów i innych ‚kryteriów w czasach nowszych oraz bardziej współczesnych ludzi. Wspominaliśmy już o tym na s. 52, a w rozdziale V wyjaśnimy, że najmniejszej dokładności wymaga się, gdy liczba jest duża: dzięki temu możliwe jest graficzne ujęcie tego zagadnienia.

dalej

Fazy zlodowacenia plejstocenu – rozważania astronomiczne

Brak jest dowodów na to, że wewnętrzna temperatura Ziemi podlegała wahaniom w miarę stygnięcia. Dlatego też przyczyn fluktuacji w klimacie ziemskim należy doszukiwać się raczej w przypuszczalnych zmianach nasilenia promieniowania słonecznego. Istnieją trzy zjawiska astronomiczne, które łącznie mogą stanowić pewne wyjaśnienie zmian klimatycznych, zaob- serwowanych na podstawie badań geologicznych. Są to: 1) tor, czyli orbita Ziemi dookoła Słońca, 2) nachylenie osi ziemskiej w stosunku do płaszczyzny orbity i 3) zmiany w nachyleniu csi ziemskiej. Te trzy zjawiska są znane jako perturbacje i można ustalić liczbowe ich wartości w każdym danym momencie.

dalej

Australopithecus

Ponieważ nie jest pewne, czy australopiteki wytwarzały narzędzia z kamienia, nie możemy im przypisać tego rzemiosła. Tak więc za jedyne ich „zajęcie” można uważać łowiectwo. Pithecanthropus erectus osiągnął liczbę 2 zajęć: łowiectwo i wyrób narzędzi z krzemienia.

dalej

Materiały z późnej epoki żelaza cz. II

Następnie trzeba podjąć decyzję, jak traktować takie specjalności, jak cieśla, stolarz i tokarz, albo czy do zajęcia rolnika wliczać pracę oracza, a tkactwo i przędzalnictwo oraz młynarstwo i piekarnictwo uważać odpowiednio za jedno wspólne czy też dwa odrębne zajęcia. Niewątpliwie w okresach wcześniejszych człowiek pracujący przy obróbce drewna był zarazem cieślą, stolarzem i tokarzem, wytwórca odzieży prządł i tkał, a młynarz zaopatrywał gospodynie w chleb. Liczba rzemiosł będzie więc początkowo mniejsza, aż do momentu, gdy stopień specjalizacji usprawiedliwi ich zróżnicowanie, co jednak nie miało miejsca w czasach przedhistorycznych. Dopiero w czasach historycznych wytwórca szkła wykonywał inne funkcje od szklarza, kamieniarz od murarza, młynarz od piekarza, stolarz od meblarza itd.

dalej